This page only has lines of which I visited all stations. As for other stations, please look at the Japanese version🙇‍

All stations on this website were visited by train unless otherwise specified.
“△” means the station which was closed and became a signal point. “×” means the station which was closed completely. “※” means I visited after the closing (not using trains, of course). “()” means the station counted as a station of another line.
I’m sorry that all articles about a station on this website are written in Japanese.

Karatsu Line
(Kubota) - Ogi - Higashi-Taku - Naka-Taku - Taku - Kyūragi - Iwaya - Ouchi - Honmutabe - Yamamoto - Onizuka - Karatsu - Nishi-Karatsu

Nichinan Line
(Minami-Miyazaki) - Tayoshi - Minamikata - Kibana - Undōkōen - Sosanji - Kodomonokuni - Aoshima - Oryūzako - Uchiumi - Kouchiumi - Ibii - Kitagō - Uchinoda - Obi - Nichinan - Aburatsu - Ōdōtsu - Nangō - Taninokuchi - Yowara - Hyūga-Ōtsuka - Hyūga-Kitakata - Kushima - Fukushima-Imamachi - Fukushima-Takamatsu - Ōsumi-Natsui - Shibushi

Miyazaki Kūkō Line
(Tayoshi) - Miyazaki Airport

Kitto Line
(Yochimatsu) - Tsurumaru - Kyōmachi-Onsen - Ebino - Ebino-Uwae - Ebino-Iino - Nishi-Kobayashi - Kobayashi - Hirowara - Takaharu - Hyūga-Maeda - Takasakishinden - Higashi-Takasaki - Mangatsuka - Tanigashira - Hyūga-Shōnai - (Miyakonojō)